พัฒนาตนเอง

2554

9-11 มีนาคม
(โรงแรมดิอิมเมอรัล, กรุงเทพฯ)
– ACOH2011

6 มกราคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ไทย)
– International Workshop on Environmental and Occupational Heath: Guidelines, Regulations, and Laws

2553

28 ตุลาคม
(สโมสรทหารบก, ไทย)
– แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการยศาสตร์ให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Ergonomics Culture – Safety Culture)

26-27 ตุลาคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, ไทย)
– International Workshop on Environmental Health and Community-Based Participatory Research
– International Workshop on Pesticide Exposure: Assessing and Measurements

20-22 ตุลาคม
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
– การจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ

21-29 สิงหาคม
(CMC, Can Tho, Vietnam)
– PAOT & Green Workshop (MD2010)

6-9 สิงหาคม
(Workpia, Yokohama, Japan)
– ประชุมวิชาการ ICOHN & ACOHN2010

3-5 มีนาคม
(Equatorial Hotel, Ho Chi Minh, Vietnam)
– The 1st International Conference on Environmental Pollution, Restoration, and Management

1-2 มีนาคม
(Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh, Vietnam)
– Workshop on Ecological and Human Health Risk Assessments and Application of Environmental Quality Guidelines

20-21 มกราคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย)
– การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยสุขภาพ

25-29 มกราคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย)
– รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง

2552

30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม
(โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, ไทย)
– International Conference on Psychosocial Factors at Work

14 ตุลาคม
(โรงแรมปทุมวรรณ์ ปรินเซส กรุงเทพฯ, ไทย)
– Workshop on Environmental Health and Environmental Journalism

13 ตุลาคม
(โรงแรมปทุมวรรณ์ ปรินเซส กรุงเทพฯ, ไทย)
– Workshop on Causes and Prevention of Agricultural and Environmental Diseases

18-20 พฤษภาคม
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อบรมการวิจัย systematic reviews

22-26 มีนาคม
(Capetown, South Africa)
– International Comission on Occupational Health (ICOH) 2009 Congress

21 มีนาคม
(CPUT Capetown, South Africa)
– International Conference on Occupational Health Nursing

18 มีนาคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย)
– Workshop on Occupational Health and Ecological Risk Assessment

26-28 มกราคม
(โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, ไทย)
– ประชุมวิชาการระบาดวิทยาแห่งชาติ

8 มกราคม
(วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย)
– Workshop on Analytical Methods and Scientific Writing

7 มกราคม
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
– Workshop on Occupational Health Risks and Scientific Writing

Advertisements