บทความ

2553
1.การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. พยาบาลสาร, 37(1), 1-14.
2.ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิต เครื่องเรือนไม้ใน อุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารสภาการพยาบาล, 25(3), 121-139. health_chenkamol

2552
1. การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิก risk_ruttinun
2. อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพผลิตเกมส์ไม้ risk_wararuk
3. ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

2551
1. ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาล exercise_thanee
2. ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ noise_surisa
3. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง accident_chutima
4. พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมไม้มะม่วง (วารสารวิชาการสาธารณสุข 17, 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551, 951-964) chem_watchareewan

2550
1. สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย noise_supaporn
2. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา health status_yupaporn
3. ภาวะโลกร้อน: ผลกระทบต่สุขภาพและบทบาทพยาบาล (วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 13, มกราคม-ธันวาคม 2550, 1-8)

2549
1. Occupational Health and Safety Programs for Health Care Workers: An application of an Occupational Health Nursing Model (The Journal of Science of Labour, 2006, 82(4): 161-164) HCW_wanpen2006
2. การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ (พยาบาลสาร, 2549, 33(4), 32-43) risk_kalaya

Advertisements