ตำรา

1. รุจิภาส ภู่สว่าง และวันเพ็ญ ทรงคำ (2544). สารสนเทศทางการพยาบาลอาชีวอนามัย. เชียงใหม่: โรงพิมพ์นันทพันธ์
2. วันเพ็ญ ทรงคำ (2550). บทเรียนการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ Informal_wanpen

Advertisements