งานวิจัย

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
2547 การออกแบบและสร้างมัลติไซโคลนเพื่อขจัดฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการขัดกระดานโต้คลื่น multicyclone

งานวิจัย
– ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ ธานี แก้วธรรมานุกูล วันเพ็ญ ทรงคำ และ ญาดาทิพย์ เจริญทรัพย์. (2551). การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วันเพ็ญ ทรงคำ เดือนนภา ปัญญาวงศ์ กุศลิน ภูมาศ และ อัษฎาวุธ มงคลแก้ว. (2550). การพัฒนาทักษะด้านการปรับปรุงสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วันเพ็ญ ทรงคำ ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ รุจิภาส ภู่สว่าง ธานี แก้วธรรมานุกูล และวีระพร ศุทธากรณ์. (2548).ปัจจัยอันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

– ธานี แก้วธรรมานุกูล ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ รุจิภาส ภู่สว่าง ดิลกา ไตรไพบูลย์ และวันเพ็ญ ทรงคำ. (2548). ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วันเพ็ญ ทรงคำ. (2547).  การศึกษาการออกแบบและสร้างมัลติไซโคลนเพื่อขจัดฝุ่นในกระบวนการขัดกระดานโต้คลื่น. วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

– รุจิภาส ภู่สว่าง วันเพ็ญ ทรงคำ นันทวรรณ ศรีแดง เดชา ทำดี และพงษ์เทพ วิวรรธนะเดช. (2543). ปัญหาสุขภาพผู้ผลิตสิ่งทอพื้นบ้าน. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

– กรรณิการ์ พงษ์สนิท วันเพ็ญ ทรงคำ และเดชา ทำดี. (2543). การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

– กรรณิการ์ พงษ์สนิท ชูศรี วงษ์เครือวัลย์ เดชา ทำดี และวันเพ็ญ ทรงคำ. (2543). การพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนบ้านกวน หมู่ 6  ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Advertisements