ความเชี่ยวชาญ

2554

4-5 มีนาคม : วิทยากร
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– การใช้เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์ (การตรวจสมรรถภาพปอด, การได้ยิน, การมองเห็น และกาย) และอาชีวสุขศาสตร์ (เสียง, แสง, ความร้อน และสารเคมี) ในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

2-7 กุมภาพันธ์ : วิทยากรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4
(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)
– ปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน: การประเมินและการควบคุม (3.30 ชม.)
– หลักความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม: แนวคิด ทฤษฎี (2 ชม.)
– หลักความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์งานและการทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2 ชม.)
– สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (3 ชม.)
– หลักการใช้ ควบคุม และการประสานแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (1.30 ชม.)

2553

25 พฤศจิกายน : TA
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ)
– Occupational Health

4-5 พฤศจิกายน : วิทยากร
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ, พะเยา)
– อบรมแกนนำด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

26 ตุลาคม : Speaker
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ)

– Occupational Health and Safety among Home-Based Workers: Situation in Northern Thailand

4 กันยายน : ผู้ดำเนินรายการเสวนา
(วัดห้วยเกี๋ยง, เชียงใหม่)
– อาสาสมัครเยาวชนกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ

31 สิงหาคม
: วิทยากร
(บริษัทชัยพัฒนา, เชียงใหม่)

– การยศาสตร์กับการทำงานขนส่ง

21 กรกฎาคม
: วิทยากร
(การประปา, เชียงใหม่)

– ความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สัมผัสสารคลอรีน

24 มิถุนายน
: วิทยากร
(เมือง, พะเยา)

– อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบกลุ่มยางพารา

23 มิถุนายน
: วิทยากร
(ดอกคำใต้, พะเยา)

– อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบกลุ่มทำกระเป๋า รองเท้า

12 มิถุนายน
: วิทยากร
(นาน้อย, น่าน)

– อาชีวอนามัยในแรงงานกลุ่มอาชีพทำไร่ข้าวโพด

9 มิถุนายน : วิทยากร
(รพ.สันทราย/สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขต 10)
– อาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ/การจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

7-8 มิถุนายน : วิทยากร
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
– บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

25-26 พฤษภาคม : วิทยากร
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

– บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

11-12 พฤษภาคม : วิทยากร
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
– บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

28 เมษายน : วิทยากร
(สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข)
– การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพของคนทำงาน

18-19 มีนาคม : วิทยากร
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– การใช้เครื่องมือด้านอาชีวเวชศาสตร์ (การตรวจสมรรถภาพปอด, การได้ยิน, การมองเห็น และกาย) และอาชีวสุขศาสตร์
(เสียง, แสง, ความร้อน และสารเคมี) ในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย

10 มีนาคม :
วิทยากร
(บริษัท MT Lab เชียงใหม่)
– แนวปฏิบัติในการตรวจสุขภาพพนักงาน

23 กุมภาพันธ์ : ผู้วิพากษ์
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

– เกณฑ์การประกวดสถานประกอบกิจการห้องเย็น

2-5 กุมภาพันธ์ : วิทยากรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3
(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

– ปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน: การประเมินและการควบคุม (3.30 ชม.)
– หลักความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม: แนวคิด ทฤษฎี (2 ชม.)
– หลักความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม: การวิเคราะห์งานและการทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (2 ชม.)
– สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (3 ชม.)
– หลักการใช้ ควบคุม และการประสานแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (1.30 ชม.)

11-12 มกราคม : วิทยากรการอบรมเครือข่ายอาชีวอนามัย รุ่นที่ 2
(โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

– ปัจจัยอันตรายในการทำงาน: การประเมินและการควบคุม (1.30 ชม.)
– การฝึกปฏิบัติเดินสำรวจหน่วยงาน (walk-through survey) (3.30 ชม.)
– การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล (1.15 ชม.)
– การใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์ในการประเมินสมรรถภาพคนทำงาน (1.45 ชม.)
– งานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล: กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (1.15 ชม.)

2552

12-13 ธันวาคม : วิทยากร
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ภาคเหนือ)

– อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบสำหรับแกนนำกลุ่มเยาวชนจังหวัดเชียงราย

27 พฤศจิกายน : วิทยากร
(วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

– Occupational Health

21-22 พฤศจิกายน
: วิทยากร
(มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ภาคเหนือ)

– อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบสำหรับแกนนำกลุ่มเยาวชนจังหวัดพะเยา

16 พฤศจิกายน
: วิทยากร
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

– ปัจจัยอันตรายในการประกอบอาชีพและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

2 พฤศจิกายน
: ผู้วิพากษ์
(สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับแรงงานนอกระบบ

2-3 ตุลาคม
: วิทยากร
(บริษัท MT Lab เชียงใหม่)

– หลักการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน การมองเห็น และปอด
– หลักการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

7-10 กันยายน
: ศึกษาดูงานสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรงงานและโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร
2 กันยายน : ศึกษาดูงานสวัสดิการชุมชนบ้านแม่พริก จ.ลำปาง

28 กรกฎาคม : ประชุมเครือข่ายนักเออร์โกโนมิกส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)

17 กรกฎาคม : ศึกษาดูงานอาชีวอนามัยในชุมชนพื้นที่กิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
1-4 กรกฎาคม
: ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการงาน safety week ณ ไบเทค บางนา

2, 9 มิถุนายน
: วิทยากรหลักสูตรปริญญาโทพยาบาลอาชีวอนามัย
(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

– หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
– ปัจจัยอันตรายในการทำงาน

29 เมษายน
: ประชุมเครือข่ายนักเออร์โกโนมิกส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.)

3-6 กุมภาพันธ์
: วิทยากรการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2
(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

– ปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงาน: การประเมินและการควบคุม (3.30 ชม.)
– หลักความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม: แนวคิด ทฤษฎี (2 ชม.)
– สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (3 ชม.)
– หลักการใช้ ควบคุม และการประสานแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (2 ชม.)
– การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานและการปรับปรุงสภาพการทำงาน (3 ชม.)
– หลักการใช้เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และอาชีวสุขศาสตร์ (7 ชม.)

19 มกราคม : วิทยากร
(โรงพยาบาลระยอง)

– เทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ online อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements